Algemene voorwaarden en Privacywet

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Energyfound, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 64275620.
De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De complementaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

Art. 1. Definities.
1. De therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Jolanda Heredia.

2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten. Bijvoorbeeld de cliënt, gemeente of werkgever.

Art. 2. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst.
1. De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.

  1. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
    5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.

2. Energyfound zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
3. De behandelend therapeut heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Art. 5. Opzegging.
Opdrachtgever en behandelend therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Art. 6. Overmacht.
Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Art. 7. Annulering.
1. Afspraken dienen telefonisch of per sms/app/voicemailbericht op aangegeven dagen: maandag t/m vrijdag, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op dinsdag 12.00 uur dient dus uiterlijk maandag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.

2. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de therapeut eveneens 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.
Art. 8 Geheimhouding.
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 9. Klachten.
1. Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Energyfound is aangesloten bij CAT, waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. De Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

2. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Energyfound. Bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 10. Betaling.
1. Betaling dient te geschieden op dezelfde dag na behandeling middels directe overmaking of bij geval van storing binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 28 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Energyfound zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de Energyfound gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
4. Indien de zaak is overgedragen aan het door Energyfound gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt Energyfound zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art. 11. Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
3. Energyfound geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. Energyfound is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
6. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
7. Energyfound is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige, energetische middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
8. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.
9. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een consult of te worden gestaakt.

Art. 12. Tarieven.
1. Dienstverlener is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
3. Energyfound behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

PRIVACYVERKLARING 

Praktijkhouder vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van klanten. Hieronder wordt in het kort beschreven hoe dit wordt gedaan. Naast deze privacyverklaring wordt door Praktijkhouder een geheimhoudingsverklaring gehanteerd in de overeenkomst van opdracht die met u als klant wordt afgesloten.  

1. Doel en grondslag 

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens als klant van Praktijkhouder ligt in het kader van de zorg- dienstverleningsovereenkomst. Het doel is om u zo goed als mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens uw proces. 

 2. Dossier en gegevensverwerking 

Om de afgesproken ondersteuning/dienst te kunnen leveren heeft Praktijkhouder gegevens van u als klant nodig. De klantgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de uit te voeren dienstverlening en facturatie van gedane werkzaamheden zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid of klachten) die van belang zijn om de met u afgesproken ondersteuning goed uit te voeren.  

3. Gegevens delen 

Praktijkhouder zal geen klantgegevens met anderen delen. Een uitzondering is wanneer dit door toedoen van een wettelijk voorschrift vereist is. Het betreft bijvoorbeeld de factuuradres- gegevens van klanten die door een boekhouder eenmaal per jaar worden ingezien om de jaarrekening op te maken.  

4. Beveiliging van gegevens 

Om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen gaat Praktijkhouder zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt Praktijkhouder ervoor dat klantgegevens goed beveiligd zijn. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt dan rapporteren wij dit conform de meldplicht datalekken.  

5. Bewaartermijnen 

Gegevens die beschikbaar moeten blijven voor de Belastingdienst worden minimaal 7 jaren bewaard. Naam en adresgegevens van klanten worden daarnaast zo lang bewaard als er werkzaamheden voor klant worden uitgevoerd. Bijzondere persoonsgegevens die onder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst vallen (WBGO) worden 15 jaar bewaard. 

6. Wat zijn uw rechten als klant met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens? 

6.1 Recht van inzage en afschrift 

U als klant heeft het recht om uw gegevens die worden verwerkt door Praktijkhouder in te zien. 

Als u uw dossier wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met de Praktijkhouder. De contactgegevens vindt u aan het einde van deze informatie.  

6.2 Recht van rectificatie (correctie of aanvulling) 

De gegevens van klant horen te kloppen. Als dat niet het geval is en gegevens niet juist zijn, onvolledig of achterhaald, dan kunt u Praktijkhouder vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.  

6.3 Recht van vergetelheid (wissen van gegevens) 

U kunt Praktijkhouder vragen gegevens te laten wissen. Praktijkhouder moet dit binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het bewaren van de gegevens van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst of gegevens 7 jaren bewaard moeten blijven voor de Belastingdienst.  

6.4 Recht van overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) 

U kunt verzoeken uw elektronische dossier naar u te laten overdragen. Binnen een maand zal op dit verzoek worden gereageerd door Praktijkhouder. 

Dit recht geldt niet voor elektronische gegevens die een klant niet direct of indirect heeft aangeleverd. Het betreft wel de elektronische gegevens die de klant zelf actief en bewust heeft aangeleverd. 

 

6.5. Een bezwaar of verzoek indienen 

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking of bescherming van gegevens of een verzoek wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Heredia via info@energyfound.nl

U kunt ook een klacht indienen bij de NL toezichthouder; de Autoriteit persoonsgegevens, wanneer u vindt dat Praktijkhouder niet goed met uw gegevens omgaat. 

 

 

Sluit Menu